Szybki kontakt:
+48 514 482 314
|
info@sancani.pl

Naturalna
karma dla psów

Polityka Prywatności sklepu internetowego sancani.pl

Ochrona prywatności użytkowników sklepu internetowego sancani.pl ma dla nas bardzo duże znaczenie. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy założenia polityki prywatności która określa cel, sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych.

 I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego sancani.pl jest firma TUSA Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000362047, NIP: 701-024-65-97, REGON: 142479604 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Zbiór danych osobowych wykorzystywany przez Sprzedawcę, został zarejestrowany w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych: numer księgi: 155904, numer zgłoszenia: 012081/2013.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy


1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

III. Podstawa przetwarzania danych

 

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niemniej niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).


IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.

Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia swoich danych oraz konta użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sancani.pl lub też pisemnie na adres: ul. Obrońców Tobruku 18d/2, 01-494 Warszawa.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i programistyczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Certyfikat SSL.
- Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.